งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. คว้ารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับรางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 สาขารางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น พร้อมร่วมรับฟังโอวาทจาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 – 2 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ