รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสมาชิกจิตอาสาพระราชทานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

โดยข้าวที่ทำการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากการปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะ ให้ความรู้แก่นักเรียน ตลอดจนถึงผู้สนใจ ในการปลูกข้าวอินทรีย์ ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิตข้าวอินทรีย์ และให้นักศึกษา บุคลากร ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีการปลูกข้าวด้วย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด