คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แก่บุคลากรภาครัฐ

งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ณ ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2565 โดยมี อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว

โดยมีบุคลากรในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางสังคม ก่อให้ให้เกิดนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้แก่หน่วยงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด