คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดการแข่งขันกีฬา “ธวัชแพร สัมพันธ์ ปีที่ 2”

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาต

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง’ 66

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาต

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่โรงเรียน”

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาต

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education; OBE”

เมื่อระหว่างวันที่ 1

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์”

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาต

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรมพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา”

ผศ.หฤทัย ไทยสุชาติ ค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป จัดบรรยายพิเศษ “วิทยาศาสตร์ของกัญชาและการใช้ประโยชน์สู่การขับเคลื่อน BCG”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง’ 65

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดนิทรรศการ “ผาแดง Explore: กาดหมั้ว คัวฮอมที่ผาแดง” ณ โรงเรียนผาแดง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนฯ (WORKSHOP) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 26 มีนาค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 13 มีนาค

Read More