คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ “ศาสตร์และศิลป์การบริหารให้ได้ใจคนเพื่อให้ได้งาน”

เมื่อวันที่ 28 สิงหา

Read more

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2565

คณะครุศาสตร์ จัดการป

Read more

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผศ.สมชาย เมืองมูล รอ

Read more