คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรม Module 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ภายใต้โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ 2566”

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นแบบองค์รวมสำหรับเด็กปฐมวัย”

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ “ศาสตร์และศิลป์การบริหารให้ได้ใจคนเพื่อให้ได้งาน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด