มร.ลป. จัดพิธี MOU ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”

รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ กำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ระบบ SRA DSS (SRA: Strategy Research Area) (DSS: Decision Support System) ส่งเสริมประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้ถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการส่งต่อความช่วยเหลือ การสร้างโอกาสทางสังคม การส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจฯ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน ในการใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล ประกอบการพัฒนาระบบงานการแก้ปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ โดยมีหน่วยงานเครือข่ายร่วมลงนามกว่า 32 หน่วยงาน

ทั้งนี้ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าโครงการวิจัย DSS ทีมกลาง SRA ละทีมวิจัย DSS ได้ดำเนินการบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม  ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มีผู้ปฏิบัติงานส่วนราชการเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด