มร.ลป. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU การสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย 38 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิด และนางหัทกานต์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีระยะเวลา 3 ปี เพื่อดำเนินงานสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปาง พัฒนากลไกความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด