รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประกาศเจตนารมณ์  เรื่อง  นโยบายการต่อต้านการทุจริต ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่  18  เมษายน 2567  ในรูปแบบผสมผสานทั้ง Online และ Onsite ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ ตลอดจนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  พร้อมทั้งน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต สำหรับตนเอง ครอบครัวและมหาวิทยาลัย  ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป จึงกำหนดนโยบาย การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด