งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.ราชภัฏลำปาง ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพอนามัยและสังคม ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และคณะผู้บริหารเทศบาเมืองเขลางค์นคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขอนามัยและสังคม รวมถึงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ในการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ส่งเสริมให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบชองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขชุมชน และร่วมกันจัดกิจกรรม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง