งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดให้มีการนำเสนอ “วิสัยทัศน์” และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการนำเสนอแสดง “วิสัยทัศน์” และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี นำเสนอวิสัยทัศน์ จำนวน 3 ท่านดังนี้

  1. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
  2. ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
  3. รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

ในการนี้ขอเชิญชวนบุคลากรผู้มีสิทธิลงหยั่งเสียงผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

 

กรณีผู้ที่มีสิทธิหยั่งเสียงมีคำสั่งไปราชการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 สามารถใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยโดยนำคำสั่งการไปราชการแสดงกับเจ้าหน้าที่