มร.ลป. จัดพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยครูลำปาง ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยครูลำปาง ประจำปี 2567 ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ ศาลพระภูมิ และบริเวณลานอนุสาวรีย์อาจารย์โอฬาร โรจน์หิรัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติราชการ

ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ ณ สวนสามสอ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดิมชื่อวิทยาลัยครูลำปาง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 และได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน เมื่อปี พ.ศ. 2515 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้า ฯ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” และได้พระราชทานตราพระราชลัญจกร ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทำให้สถาบันราชภัฏลำปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” โดยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีการปรับแปลงสังกัดกระทรวงจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจนถึงปัจจุบันมีอายุครบ 53 ปี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด