การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๑๕๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,474,025.99 บาท (สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันยี่สิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน ๓๐๕ ตัว
๒. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน ๑๐๕ ตัว
๓. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ขนาด ๑๙ นิ้ว ๖U (๑๙” Wall Rack) จำนวน ๓๖ ตู้
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑๘ เครื่อง
๕. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔๔ เครื่อง
๖. สาย UTP Cat๖ แบบภายในอาคาร จำนวน ๑๕,๒๕๐ เมตร
๗. สาย UTP Cat๖ แบบภายนอกอาคาร จำนวน ๑๐,๕๐๐ เมตร
๘. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๓๐ เครื่อง
๙. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร จำนวน ๘ ตู้
๑๐. อุปกรณ์สลับสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค MEDIA CONVERTER จำนวน ๑๘ ตัว
๑๑. สาย FIBER OPTIC ขนาด ๖ Core จำนวน ๒,๐๐๐ เมตร
๑๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๓. ซอร์ฟแวร์บริหารจัดการระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Video Management System) จำนวน ๑ ระบบ
๑๔. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง
๑๕. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘๔ TBจำนวน ๒ เครื่อง
๑๖. อุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณ (Decoder) จำนวน ๔ เครื่อง
๑๗. อุปกรณ์ควบคุมภาพ (Video Wall Controllor) จำนวน ๑ เครื่อง
๑๘. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓,๘๔๐ X ๒,๑๖๐
พิกเซล (ขนาด ๔๓ นิ้ว) จำนวน ๘ เครื่อง
๑๙. เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า อัตโนมัติ ๓๐KVA ๒7๐๐W. ๓๘๐VAC (AC Stabilizer)จำนวน ๑ เครื่อง
๒๐. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓kVA จำนวน ๒ เครื่อง
๒๑. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ (ขนาด ๔๒U) จำนวน ๑ ตู้
๒๒. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง
๒๓. ชุดควบคุมแบบคันโยก (Joystick & Keyboard) จำนวน ๑ ตัว
๒๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ๓,๘๔๐ X ๒,๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด