ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด