การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๐๔๕,๔๐๐.๐๐ บาท(สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งวดงาน งวดเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประเมินราคา
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รูปแบบอาคาร
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประมาณราคา-BAK
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด