ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่าง-
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (สามล้านบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๒๓,๖๓๒.๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รูปแบบ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประมาณราคา
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งวดงาน งวดเงิน
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งานปรับปรับปรุงอาคาร 4 แก้ BAK
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด