LPRU News ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 15-11-65

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิ

Read more

มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 / 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 14-11-65

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิ

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แก่บุคลากรภาครัฐ

งานบริการวิชาการและถ

Read more

มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ITA ประจำปี 2566

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

มร.ลป. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม อ.สุเชฎฐ ลือชัย อาจารย์อวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 11-11-65

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 10-11-65

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิ

Read more

มร.ลป.จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Read more

มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิก

Read more

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมป๋าเวณียี่เป็ง ณ สาธิต ประจำปี 2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 7-11-65

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิก

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 4-11-65

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิก

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 3-11-65

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิก

Read more

มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมงานวันแห่งความภาคภูมิใจบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0