อาจารย์ ม.ราชภัฏลำปาง ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker ในงาน International Conference on Religion, Education and Arts

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ และ รศ.พรสวรรค์ มณีทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker) ในงาน International Conference on Religion, Education and Arts ภายใต้แนวคิด Religion, Education, and Arts in Digital Era ซึ่ง State Christian Institute of Ambon (IAKN Ambon) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในรูปแบบ Onsite และ Online ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในหลายประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โดยบรรยายและนำเสนอผลงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านดนตรี ศิลปะและการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุ และยังได้มีโอกาสหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงความร่วมมือในการจัดบริการวิชาการร่วมกันระหว่างสาขาวิชาของทั้งสองสถาบันในอนาคต ในการนี้ อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ฤทัย พานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด