งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี มร.ลป. ร่วมประชุม ทปอ.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ท.410  อาคารทีปวิทญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในวาระปกติ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น การพิจารณาดำเนินการจัดทำหลักสูตรศึกษาทั่วไปร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง เพื่อจัดทำระบบการศึกษาแบบ Life Long Learning ในแพลตฟอร์ม Thai MOOC การพิจารณาจัดทำโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนภายใต้การดำเนินงานของวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไทย (TASSHA) และการบริหารงบประมาณด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาที่พบและแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานตามกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมาย ต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือต่อไป