งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี มร.ลป. ต้อนรับอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย จากวิทยาลัยการศึกษาปฐมวัยกุ้ยหยาง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอาจารย์ปรารถนา กีรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย จากวิทยาลัยการศึกษาปฐมวัยกุ้ยหยาง (Guiyang Preschool Education College) เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อพบปะผู้บริหารและคณาจารย์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่และการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยการศึกษาปฐมวัยกุ้ยหยาง เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นรุ่นแรก ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน และนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงความเป็นได้ในการศึกษาแลกเปลี่ยนของนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และโอกาสในการขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ ในสาขาวิชาอื่นๆ อาทิ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น