เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมประกอบอาชีพตามศาสตร์ทั้งอาชีพหลักและอาชีพรองได้ทันที ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอย่างมุ่งเป้าในการปรับกระบวนการจัดการศึกษา มีการใช้กระบวนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตัวนักศึกษาให้กลายเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ในบ่ายวันเดียวกันยังได้พบปะผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกิจกรรมระหว่างเรียน และการพัฒนา Soft Skills แห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอน และห้องผลิตรายการและสื่อการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ก่อนเดินทางกลับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด