สาขาวิชาดนตรี มร ลป. เปิดเวทีการแสดงดนตรีในโครงการ GRADUATION RECITAL 2022

รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการแสดงดนตรี ในโครงการ GRADUATION RECITAL 2022 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีนายไพบูลย์ ใฝ่ไพโรจน์ ประธานนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี รุ่นที่ 18 กล่าวรายงาน

 

การจัดโครงการดังกล่าวเป็นการแสดงความสามารถของนักดนตรีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ที่มุ่งเน้น ให้นักศึกษาได้รู้จักการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านดนตรีในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด