งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ลป. นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup เข้าพบอธิการบดี

เมื่อวันที่ 9  กันยายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นำโดย อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา และ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เข้าพบ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อรายงานผลการประกวดผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565 รอบ Prototype to Company  ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศ จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย ทีมผักไทยสู่อินเตอร์ และทีม 11AM ได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 50,000 บาท โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ที่เข้าร่วมประกวดทั้งสองทีมดังกล่าวประกอบด้วย

– ทีมผักไทยสู่อินเตอร์  ได้แก่ นายอรรถกรณ์ ศิลป์คีรีกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และนางสาวกานต์กนก คำฝั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ ชาเชียงดา รสมิกซ์เบอร์รี่ ภายใต้แบรนด์เชียงดา ชาเวียง

– ทีม 11 AM ได้แก่ นายชาติโยดม ฝากมิตร และ นายอภิชาติ จินาติ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาการตลาด และนางสาวมัณทนา ต๊ะสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรสพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์หมูยิ้ม