ม.ราชภัฏลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน SDG จาก ม.ราชภัฏสงขลา

รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ต้อนรับ ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  โดยเฉพาะแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเข้าสู่ระบบการจัดอันดับ THE Impact Ranking ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด