งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษานักศึกษาทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม “เยาวชนไทยหัวใจอาสา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางของแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อประกอบด้วยนางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวริตมา บุตรชานนท์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ นางสาวรัตติกาล มูลคำ ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนายสมหวัง เดือนแก้ว ชั้นปีที่ 1 สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม “เยาวชนไทยหัวใจอาสา” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบ12 ทีม จากทั่วประเทศ