งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม อ.สุเชฎฐ ลือชัย อาจารย์อวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิฯ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกรัฐ อินตะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานทั่วไป พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีสวดอภิธรรม อ.สุเชฎฐ ลือชัย อาจารย์อวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ วัดหมอสม ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ในการนี้กำหนดฌาปนกิจในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 พิธีการทางศาสนา เวลา 09.30น. ณ วัดบ้านหมอสม ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง