งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสุทัศน์ พวงทอง บิดาของนางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสุทัศน์ พวงทอง บิดาของนางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโป่งตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ในการนี้ได้กำหนดการพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ ฌาปนสถานบ้านทุ่งโป้ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาวจังหวัดลำปาง