มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจ อ.สุเชฎฐ ลือชัย อาจารย์อวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน ผศ.ดร.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีฌาปนกิจ อ.สุเชฎฐ ลือชัย อาจารย์อวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ วัดบ้านหมอสม ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด