มร.ลป. ร่วมกับ สมัชชาการศึกษานครลำปาง เปิดตัวโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ลำปาง

 

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมรับฟังงการชี้แจงการดำเนินงาน และร่วมประชุมเปิดตัวโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการดังกล่าว ในการนี้มีนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ

 

ต่อมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างสมัชชาการศึกษานครลำปางและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ลำปาง 20 หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ สมัชชาการศึกษานครลำปางและภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วมเสนอโครงการโดยได้รับความยิมยอมจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด และจังหวัดลำปางได้รับการคัดเลือกจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้เป็น 1 ใน 12 จังหวัดที่ได้ดำเนินโครงการเพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาภายในจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินการในนามสมัชชาการศึกษานครลำปางและภาคีเครือข่ายในการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน จ.ลำปาง เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาค พัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดที่จะดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในระยะยาว โดยสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่และพัฒนาเครืองมือบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อให้เห็นสถานะโอกาสและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารวมถึงแผนที่ทรัพยากรที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด