งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้แทนชุมชน รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2565 โดยมี รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร เป็นประธานคณะกรรมการฯ ระหว่างวันที่  27 – 28 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลปาง

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบหน่วยภายใน ประกอบด้วย คณะ สำนัก สถาบัน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านการบริหารงานตามภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย พร้อมรับฟังการข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต