มร.ลป. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ Operating Model

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการวิจัย ให้การต้อนรับ นางสาวจิริกา นุตาลัย นายสมประสงค์ พยัคพันธ์ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ดร.ประคอง สายจันทร์ องค์การบริหารการพัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีทีมวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก และ ทีมวิจัยวิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

ในการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสะท้อน ประมวลข้อเสนอแนะของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากการนำเสนอการรายงานความก้าวหน้าของทีมวิจัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  ให้เกิดการทบทวนการทำงานและเป้าหมายของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในประเด็นการวิเคราะห์บริบทภาพรวมในระดับจังหวัด และการออกแบบการทำงานกับความเชื่อมโยงบริบทความยากจน ในการนี้ได้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมและเต็มองค์ความรู้ของทีมวิจัยจังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทบทวนเป้าหมายของ Platform ในระดับจังหวัด อำเภอ และระดับตำบล การวิเคราะห์ Key actors ในระดับต่าง เพื่อกำหนดกิจกรรมหลักและบทบาทหน้าที่ของ Key actors เชื่อมโยงแผนของท้องถิ่น ปรับระบบของกลไกของภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความยากจน วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนอำเภอแก้จน เพื่อนำเสนอแก่ทีมวิจัยกลาง ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรม ทบทวนการขับเคลื่อน Operating Model และการเชื่อมโยงกับ Network Value Chain โดยเน้นผลที่เกิดขึ้นในเชิงสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงาน ของทีมวิจัยทั้ง 3 ทีม พร้อมนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป