งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประกอบพิธีลงเสาเอก เสริมสิริมงคลในการก่อสร้างหอพักนักศึกษา 3

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป อ.ประสงค์ หน่อแก้ว รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน นิติกร ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีลงเสาเอกตามประเพณีไทย ณ บริเวณหอพักนักศึกษาครุศาสตร์  เพื่อเสริมสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างหอพักดังกล่าว ให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี