มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566  ผศ.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  ห้องประชุมโอฬารรมย์  ชั้น 1 อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 

 

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ อ.ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการจากผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่  2 (พ.ศ.2565-2566) ใน 3 ประเด็นหลักๆ ประกอบด้วย 1) ผลการค้นหาและสอบทาน “คนจนเป้าหมาย” ในพื้นที่ 7 อำเภอประกอบด้วย อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอแม่ทะ อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอสบปราบ และอำเภอแม่พริก  2) ผลการดำเนินงาน “โมเดลแก้จน”หรือ Operating Model ในพื้นที่อำเภอเถิน ประกอบด้วย  OM 1: การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรแม่มอกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยโมเดลแก้จน “Maemok Herbal Valley: แม่มอกแดนสมุนไพรนำร่องในพื้นที่ตำบลแม่มอก  OM 2:  การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยป่าชุมชนในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  นำร่องในพื้นที่ตำบลแม่มอก  และ OM 3: การพัฒนาโมเดลแก้จนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยกิจกรรม Quick win นำร่องในพื้นที่ตำบลแม่มอก  ตำบลแม่ปะ ตำบลนาโป่ง ตำบลเถินบุรี  ส่วนประเด็นที่ 3) แนวทางการสนับสนุนการส่งต่อความช่วยเหลือ “คนจนเป้าหมาย” และการส่งเสริมการดำเนินงาน Operating Model พื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด