งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดบริการตรวจสุขภาพ แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 และสำหรับบุคลากรที่ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ได้กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 10.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ผกากรอง ด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง