งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.จัดกิจกรรมเก็บมัดข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเจ้าหน้าที่ บุคลากร และสมาชิกจิตอาสาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมการเก็บมัดข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2565  ในโครงการ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยข้าวที่ทำการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้เป็นผลผลิตจากกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากการปลูกข้าวนาโยนสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 และเก็บเกี่ยวข้าวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และร่วมสืบสานประเพณีการปลูกข้าวด้วย