งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมพัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนางสาวสิริขวัญ แวววาว รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้

 

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ธนกิจ โคกทอง อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.อุษา โบสถ์ทอง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และนายบัณฑิต โบสถ์ทอง หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยาการให้ความรู้ในหัวข้อการดำเนินงานพัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม การปฏิบัติ Service Design เพื่อพัฒนา SOFT SKILLS ปฏิบัติการรู้ตนเอง

(Representation System) และการปฏิบัติเทคนิค Facilitator

 

การจัดอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาวิศวกรสังคมในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้มีทักษะวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ การสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายมาบูรณาการในการแก้ปัญหา การนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง และจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน