งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดให้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะ ได้แสดงวิสัยทัศน์ คือ อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดวันใช้สิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พร้อมกันนี้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงติดภารกิจไปราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า โดยให้รับบัตรเลือกใช้สิทธิ์ และใส่ซองปิดผนึกลงชื่อกำกับ มอบไว้ให้กับเลขานุการ คณะกรรมการสรรหา ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยแนบคำสั่งไปราชการ และนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ยืนยันการใช้สิทธิ์ดังกล่าวภายในวันเวลาราชการ