งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผช.อธก.วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ณ Pattimura University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับเชิญจาก Pattimura University (Unpatti) ให้เป็นวิทยากรรับเชิญ Invited Speaker ในงานสัมมนานานาชาติ The 5th International Seminar on Language and Interdisciplinary Research ภายใต้แนวคิด New Trends in Research on Language ซึ่งจัดโดย Language Study Centre – Pattimura University พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะ Education and Teacher Training ในหัวข้อ English as a Global Language : The Issue and Challenges in Thai Context โดยมี Prof. Dr. Marthinus Johanes Saptenno อธิการบดี Pattimura University เป็นประธานเปิดกิจกรรม การบรรยายพิเศษในรายวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย Pattimura (Pattimura University Laboratory School) การประชุม Focus Group Discussion ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศระหว่างสองมหาวิทยาลัย (Developing Teaching Strategy of Foreign Language) และการประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการวิจัยร่วมด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ Pattimura University เมืองอัมบน (Ambon) จังหวัดมาลูกู (Maluku) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคม 2565

นอกจากนี้ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้ร่วมประชุมหารือกับ Prof. Dr. Yance Zadrak Rumahuru อธิการบดีและตัวแทนผู้บริหารสถาบัน State Christian Institute of Ambon (IAKN Ambon) ทั้งนี้เพื่อหารือการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันและการร่วมเป็นกรรมการและวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติของสถาบัน IAKN ด้วย