บัณฑิต มร.ลป. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ในการนี้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ พร้อมกันนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เบิกตัวผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ จำนวน 902 คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด