งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานพัสดุ มร.ลป. จัดประชุมติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในการเข้าประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน