คลินิกเทคโนโลยี เครือข่าย มร.ลป. ร่วมประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 –2570 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ  ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการได้ร่วมประชุมระดมสมอง FOCUS GROUP “การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 (ภาคเหนือ ครั้งที่ 2)” ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)  ณ ห้องประชุมสลุงเงิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมครั้งนี้จัดโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ในระดับภูมิภาคประจำปี 2567- 2570 และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้รับทราบแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการร่วมการประชุมระดมสมองทำให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม มีความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพิ่มมากขึ้น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด