งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดกิจกรรม iTECH Open House เปิดบ้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม iTECH Open House เปิดบ้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยมี ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จาก 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนไหล่หินวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา โรงเรียนเสริมงามวิทยา โรงเรียนแม่พริกวิทยา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความรู้ และทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาให้มีความเข้าใจในหลักสูตร ภารกิจ และกิจกรรมในด้านต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ วิศวกรรมซอฟแวร์
2. ฐานการเรียนรู้ เทคโนโลยีโยธา
3. ฐานการเรียนรู้ อุตสาหกรรมศิลป์
4. ฐานการเรียนรู้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5.ฐานการเรียนรู้ วิศวกรรไฟฟ้าอุตสาหกรรม
6. ฐานการเรียนรู้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนการแสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอกได้แก่ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด บริษัท ทรูคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานลำปาง และบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย จำกัด)

ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมการศึกษาตามฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ดังนี้

  1. ฐานการเรียนรู้ วิศวกรรมซอฟแวร์
  2. ฐานการเรียนรู้ เทคโนโลยีโยธา
  3. ฐานการเรียนรู้ อุตสาหกรรมศิลป์
  4. ฐานการเรียนรู้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5.ฐานการเรียนรู้ วิศวกรรไฟฟ้าอุตสาหกรรม

  1. ฐานการเรียนรู้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาล และกิจกรรมจากบริษัทเอกชนต่างๆ ได้แก่ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด บริษัท ทรูคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานลำปาง และบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย จำกัด)