งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนฯ เกษตร มร.ลป. ประกอบพิธีลงเสาเอก อาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นันทินนา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนเกษตร ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี รองคณบีคณะฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  อ.ดร.รจเรจ นันตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ดร.บริบูรณ์ บุญยู่ฮง และนายมานพ พีรพัฒนาพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีลงเสาเอก อาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเสริมสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารดังกล่าว ให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี