คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง จัดงานมหกรรมวิชาการ EDU FESTIVAL

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมวิชาการ EDU FESTIVAL เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ฯ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวรายงาน

ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมภายในงาน ซึ่งประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา ครูเล่าเรื่อง ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครู” โดยศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน Day Camp ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าฐานการเรียนรู้ ทำกิจกรรมการทดลองและเกมของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาต่าง ๆ และการจัดบูทนิทรรศการการแนะนำหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต อาทิ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา รวมถึงบูทแนะนำหลักสูตรของทุกคณะ

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แก่สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ในเขตจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ซึ่งสามารถรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (https://www.facebook.com/bankrulampang)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด