งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น”

อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น” โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง  “การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่” ให้กับอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง (อช.) ประธานกลุ่มผู้สูงอายุประจำชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง โดยมี นายกิตติ จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นประธานเปิดการอบรมฯ และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำแผนชุมชน”

โดยภาคบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ  “การจัดทำแผนชุมชนโดยภาคประชาชน” โดยมี ผศ.ดร. ณัฐกฤษฏ์  ธรรมกวินวงศ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.กาญจนา คุมา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และนางสาวศิริพร  ปัญญาเสน นายกสมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม  ซึ่งการอบรมดังกล่าว เทศบาลนครลำปาง  โดยกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ทราบถึงความสำคัญประโยชน์ของการจัดทำแผนชุมชน ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการประชาคมการจัดทำแผนชุมชนร่วมกันแบบบูรณาการในระดับชุมชนได้ต่อไป