งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2566 (Onsite) ณ อาคาร 45 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พร้อมกันนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยอ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ร่วมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจผู้เข้าสอบในวันนี้

ในการนี้มหาวิทยาลัยรายภัฏลำปางได้กำหนดการสอบวัดแววความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครสอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรสาธารณะสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ในรูปแบบ (Online) โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.lpru.ac.th และกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และรายงานตัวในระบบ(Online)ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2566 ในลำดับต่อไป