โรงเรียนสาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมวัน Cool Day “เจ๋ง จ๊าบ แจ๋ว”

อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  กล่าวต้อนรับ และเปิดการจัดกิจกรรม วัน Cool Day “เจ๋ง จ๊าบ แจ๋ว” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมวัน Cool Day “เจ๋ง จ๊าบ แจ๋ว”  เป็นการแสดงผลงานของนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5   จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนำเสนอผลงานจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่นักเรียนมีความสนใจในการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนได้จัดขึ้นให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน โดยนำข้อเสนอแนะมาพัฒนานักเรียนร่วมกันระหว่างบ้าน และโรงเรียน ของผู้ปกครอง ครู โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด