งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานด้านการจัดการทุนทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิทยสถาน “ธัชภูมิ”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานด้านการจัดการทุนทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พร้อมกันนี้ได้ร่วมงานมหกรรมฟื้นใจเมือง กรณีศึกษา : หลาดชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หลาดชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อรวบรวมบทเรียนตัวอย่างพื้นที่รูปธรรมที่ได้มีการทำวิจัยเพื่อจัดการทุนวัฒนธรรม ซึ่งวิทยสถานธัชภูมิได้มีความสนใจทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการจัดการทุนวัฒนธรรม โดยเน้นการขับเคลื่อนกระบวนการฟื้นคุณค่าของทุนวัฒนธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ และนำมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงสืบสานการอนุรักษ์สู่เด็กรุ่นใหม่อีกด้วย