งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 13

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ประธานหลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 13 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โดยการอบรมดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2564 กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 นักเรียนนายสิบตำรวจ 701 นาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายสิบตำรวจเข้าใจถึงหลักของศาสนาต่างๆ รวมทั้งวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน เข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนนายสิบตำรวจมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ยึดหลักธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างศาสนา เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องต่อไป