งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

โดยมี นายจำเนียร หัตถา และ นายรวีพันธ์ หน่องาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เป็นผู้นำเสนอ และบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้านของ Hardware และ Software รวมทั้งความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นสามารถนำความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนสู่ความเป็นครูคอมพิวเตอร์มืออาชีพได้