มร.ลป. จัดงานราตรี อ.พ.ร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 28 อาลัมพางเกมส์ พร้อมส่งมอบธง ให้กับ อศจ. บี เป็นเจ้าภาพปีต่อไป

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด งานราตรี อ.พ.ร. สัมพันธ์  ครั้งที่ 28 อาลัมพางเกมส์ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีผลการแข่งขันดังนี้

 

🌟กีฬาแบดมินตัน🌟

🎖️ชนะเลิศแบดมินตันประเภทชายคู่ทั่วไป

🏆 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🥈 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง

🥉 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง , มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

🎖️ชนะเลิศแบดมินตันประเภทหญิงคู่ทั่วไป

🏆 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🥈 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

🥉 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง , มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

🎖️ชนะเลิศแบดมินตันประเภทคู่ผสมทั่วไป

🏆 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🥈 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

🥉 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

 

🎖️ชนะเลิศแบดมินตันประเภทชายคู่ อายุ 36 ปี ขึ้นไป 

🏆 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🥈 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง

🥉 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง , มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

🎖️ชนะเลิศแบดมินตันประเภทหญิงคู่ อายุ 36 ปี ขึ้นไป 

🏆 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

🥈 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง

🥉 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

 

🎖️ชนะเลิศแบดมินตันประเภทคู่ผสม อายุ  36 ปี ขั้นไป

🏆 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

🥈 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

🥉 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง ,มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

🌟กีฬาเปตอง 🌟

🎖️ชนะเลิศเปตองประเภททีมชาย 3 คน 

🏆 อศจ.A  (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน  วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี)

🥈 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง

🥉 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง, อศจ.B (วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ)

 

🎖️ ชนะเลิศเปตองประเภททีมหญิง 3 คน 

🏆 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

🥈 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

🥉 อศจ.B (วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ), มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง

 

🎖️ชนะเลิศเปตองประเภทคู่ผสม

🏆 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

🥈 อศจ.A  (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน  วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี)

🥉 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง

 

🌟กีฬาฟุตบอล 7 คน 🌟

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน  

🏆 อศจ.A (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี)

🥈 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🥉 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง , อศจ.B (วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ)

 

🌟กีฬาวอลเลย์บอล🌟

🎖️ชนะเลิศการวอลเลย์บอล

🏆 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🥈 อศจ.A (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี)

🥉 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 

🌟กีฬาแชร์บอล🌟

🎖️ชนะเลิศการแข่งขันแชร์บอล

🏆 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

🥈 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🥉 มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

🌟กีฬาเซปักตะกร้อ🌟

🎖️ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ

🏆 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง

🥈 อศจ.A (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี)

🥉 อศจ.B (วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ), มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

 

🌟กีฬามหาสนุก🌟

🎖️ชนะเลิศการแข่งขันชู้ตบาสผู้บริหาร

🏆 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

🥈 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

🥉 อศจ.A (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี)

 

🎖️ชนะเลิศการแข่งขันเกมส์ทับไข่มังกร

🏆 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

🥈 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🥉 มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

พร้อมกันนี้ทีม อศจ.บี ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ได้รับธงสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง (อ.พ.ร.สัมพันธ์) ครั้งที่ 29 ประจำปี 2568 ต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด